Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức đợt 1 năm 2018

                                                                         THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức đợt 1 năm 2018

----------------

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3815/QĐ-TCĐBVN ngày 05/10/2018 của Tổng cục ĐBVN về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức của Ban QLDA5;

Ban QLDA5 thông báo kết quả trúng tuyển tại kỳ xét tuyển đặc cách viên chức đợt 1 năm 2018 như sau :

1/ Ông Võ Văn Đức, thạc sỹ xây dựng cầu hầm, sinh ngày 08/02/1984 đã trúng tuyển tại kỳ xét tuyển đặc cách viên chức đợt 1 năm 2018 của Ban QLDA5.

2/ Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày có Thông báo kết quả trúng tuyển, ông Võ Văn Đức phải đến Ban QLDA5 ký kết hợp đồng làm việc.

Ban QLDA5 thông báo nội dung trên đến ông Võ Văn Đức biết và thực hiện ./.

Nơi nhận :

                 TL. GIÁM ĐỐC

                 CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- Giám đốc (b/cáo);

- Các PGĐ;

- Đăng trên trang WB Ban;

- Lưu VT, VP.

 

 

                         

 

                              Bùi Thị Thúy Mai

Additional information