Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5

 
   


GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5

Căn c các Lut: Lut Đấu thu ngày 26/11/2013, Lut Xây dng ngày 18/6/2014, Lut sa đổi, b sung Lut Xây dng ngày 17/6/2020;

Căn c các Nghđịnh ca Chính ph: s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành mt sđiu ca Lut Đấu thu v la chn nhà thu; s 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết v hp đồng xây dng; s 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trng nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trịnh xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQLDA5 ngày 16/5/2023 của Ban QLDA5 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5 - Cục Đường Bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BQLDA5 ngày 18/5/2023 của Ban QLDA5 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5 - Cục Đường Bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BQLDA5 ngày 18/5/2023 của Ban QLDA5 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5 - Cục Đường Bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BQLDA5 ngày 20/5/2023 của Ban QLDA5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5 - Cục Đường Bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 139A/QĐ-BQLDA5 ngày 12/6/2023 của Ban QLDA5 phê duyệt BCKTKT, công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế - kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 04/BCTĐ-KTKH ngày 20/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5 với nội dung chi tiết như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính

(đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 2: Thi công công trình

651,135

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Từ tháng 06/2023

Trọn gói

60

ngày

2

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát

21,390

Chỉ định thầu rút gọn

Từ tháng 06/2023

Trọn gói

60

ngày

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Ban QLDA 5;

Điều 2.

- Phòng Kinh tế kế hoạch có trách nhiệm: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Các phòng ban có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

Additional information