Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Ban Quản lý dự án 5 (Vòng 1)

Căn cứ kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Quyết định số 163/QĐ-BDA5 ngày 14/9/2021 của Ban Quản lý dự án 5. Để tổ chức tốt các môn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Tại Thông báo số 41/TB-BQLDA5 ngày 15/9/2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5: Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến là ngày 22/10/2021. Tuy nhiên do diễn biến của dịch bệnh Covid-19, cho nên Thời gian tổ chức thi tuyển sẽ là ngày 29/10/2021.

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021: Được đính kèm tại Phụ lục danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi ở các vị trí cần tuyển của Thông báo này.

3. Tổ chức ôn tập: Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập.

4. Thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh để nghe phổ biến nội quy thi tuyển và các nội dung có liên quan:

- Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Môn thi, thời gian thi và địa điểm tổ chức thi:

a) Các môn thi:

- Môn Kiến thức chung: Thời gian thi 60 phút, từ 08 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút, ngày 29/10/2021.

- Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thời gian thi 30 phút, từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút, ngày 29/10/2021.

- Môn Tin học: Thời gian thi 30 phút, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 29/10/2021.

b) Địa điểm tổ chức thi: Hội trường tầng 4, Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6. Yêu cầu đối với thí sinh:

- Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.

- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh.

- Chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi và một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo.

7. Công tác phối hợp:

- Văn phòng đăng tải công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý dự án 5 và niêm yết công khai tại tầng 1 trụ sở Ban Quản lý dự án 5.

- Thông báo đến các thí sinh dự thi biết, tham dự.

- Thông báo đến các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 biết để thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 được biết./.

Additional information