THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5

----------

Thực hiện Quyết định số 2616/QĐ-TCĐBVN ngày 02/6/2021 của Tổng Cục ĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5 (Ban QLDA5); Quyết định số 60/QĐ-BQLDA5 ngày 10/6/2021 của Giám đốc Ban QLDA5 về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức viên 2021;

Ngày 30/6/2021, Ban QLDA5 đã đăng thông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA5 năm 2021. Tuy nhiên, ngày 11/6/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Vì vậy để triển khai công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định tại Thông tư nêu trên, Ban Quản lý dự án 5 tạm hoãn tuyển dụng viên chức.

Thời gian tổ chức tuyển dụng cụ thể Ban QLDA5 sẽ thông báo sau ngày 01/8/2021; thông báo sẽ được đăng tại báo Đà nẵng; trang thông tin điện tử của Ban QLDA5 (PMU5.COM.VN) và đồng thời niêm yếu tại trụ sở Ban QLDA5 số 10B Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng.

Ban QLDA5 thông báo để các thí sinh biết ./.

Additional information