Ban Quản lý dự án 5 phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, theo phương châm “ 4 luôn – 4 xin ”

Sáng ngày 19/6/2014, Ban Quản lý Dự án 5 tổ chức Hội nghị triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan. Thực hiện phương châm “4 xin – Xin chào, Xin lỗi, Xin cảm ơn, Xin phép” và “4 luôn – Luôn mỉm cười, Luôn nhẹ nhàng, Luôn thấu hiểu, Luôn giúp đỡ” trong giao tiếp, ứng xử tại cơ quan.

 

Tổng giám đốc : Võ Trường Giang chủ trì cuộc họp

Đồng chí Tổng Giám đốc Võ Trường Giang phát biểu để thực hiện tốt phương châm “4 luôn – 4 xin” trong giao tiếp, ứng xử tại cơ quan mỗi viên chức phải luôn thấu hiểu ý nghĩa của phong trào và thực hiện nghiêm túc. Phong trào này sẽ được duy trì lâu dài, có tính thường xuyên liên tục và được đưa vào thành nội dung đánh giá tổng kết hàng năm của Ban. 

Additional information