Nội Quy Tiếp Công Dân

THÔNG BÁO

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN


           

          I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN:

          Việc tiếp công dân được thực hiện tại phòng tiếp công dân của Ban QLDA5 vào 01 ngày trong tháng (ngày 25hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày Lễ, Tết thì ngày tiếp công dân vào ngày làm việc đầu tiên liền kề tiếp theo); các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp như sau :

$1-         Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

$1-         Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

          II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN :         

          1. Quyền của công dân :

          a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

          c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

          d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          e) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

          f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

          2. Nghĩa vụ của công dân :

          a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

          b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

          c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

          d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

          e) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

         

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN :

          1. Trách nhiệm của người tiếp công dân :

          a) Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề.

          b) Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, ghi địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

          c) Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;

          d) Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền;

          e) Xử lý, giải quyết, thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân;

          g) Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

         

2. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau đây :

          a) Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của bản thân;

          b) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan và người tiếp dân hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân;

          c) Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, được cơ quan kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

          d) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

          IV. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM:

1. Đối với công dân :

a) Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự;

b) Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan;

c) Đe dọa, xúc phạm cơ quan và người tiếp công dân;

d) Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân;

e) Vi phạm các quy định khác trong nội quy tiếp công dân.

2. Đối với người tiếp dân:

a) Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;

c) Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Additional information