Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 thông báo các nội dung sau:

1. Kết quả điểm thi:

Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 (tại Phụ lục kèm theo thông báo này).

2. Tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ 07 giờ 30 phút ngày 02/11/2021 đến 17 giờ00 phút ngày 16/11/2021, trong giờ hành chính.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Lệ phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/bài thi (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

* Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định (Trường hợp thí sinh nộp theo đường bưu điện thì thời hạn tiếp nhận đơn căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện). Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo  gửi bằng thư điện tử, fax, ...

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 thông báo đến các thí sinh thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 được biết./.


KẾT QUẢ THI VÒNG 1KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5

LINK:   

https://drive.google.com/file/d/1XiTltvth1lAfFbOycgpzEoiUrhVLAMem/view?usp=sharing

Additional information