MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

 
   

          Ban quản lý dự án 5 (Sau đây gọi là Ban QLDA5) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

          Ban QLDA5 mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu nêu trên.

          Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá bắt đầu từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/01/2022 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính)

          Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất : Ban QLDA5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại : 02363 822021

          Thời điểm đóng thầu lúc 16 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 tại Ban QLDA5

          Thời điểm mở thầu : Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 16giờ 30 phút ngày 14/02/2022 tại Ban QLDA5.

Nhà thầu tìm hiểu thêm thông tin thì liên hệ số điện thoại của Ban QLDA5 : 02363 822021.

Vậy kính mời các nhà thầu tham gia báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu nêu trên./.

 

 
 

 


DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU QUAN TÂM

Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

link https://drive.google.com/file/d/1GFpMDAxLS_e-CkDKRwjKjDTd3s7KUY2O/view?usp=sharing

 

 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quản lý chi tiết hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-TCĐBVN ngày 06/7/2020 của Tổng cục ĐBVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA5;

Căn cứ Quyết định số 5990/QĐ-TCĐBVN ngày 07/12/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban QLDA5 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-BQLDA5 ngày 31/12/2021 của Ban QLDA5 về việc ban hành quy chế hoạt động năm 2022 tại Ban QLDA5;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLDA5 ngày 04/01/2022 của Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt dự toán gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA5 ngày 12/01/2022 của Ban Quản lý dự án 5 về việc thành lập Tổ lựa chọn nhà thầu may đồng phục cơ quan năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch thẩm định tại Báo cáo thẩm định số …./BCTĐ-KTKH ngày …/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022với nội dung chi tiết như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính

(triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022.

92,4

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quý I/2022

Trọn gói.

45

ngày

- Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi của Ban Quản lý dự án 5.

- Giá trị gói thầu dựa trên dự toán May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022 đã được duyệt.

Điều 2.

- Phòng Kinh tế kế hoạch có trách nhiệm:

+ Thực hiện tổ chức đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này,Văn phòng phối hợp các phòng chức năng và Tổ lựa chọn nhà thầu may đồng phục cơ quan năm 2022 triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-BQLDA5 ngày 14/9/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

Căn cứ Quyết định số 183A/QĐ-BQLDA5 ngày 01/11/2021 của Giám dốc Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 5 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 cụ thể như sau :

1. Thành phần

Gồm 06 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Ban QLDA5 (có danh sách kèm theo).

2. Hình thức và nội dung thi

- Hình thức thi : Phỏng vấn

- Nội dung thi : Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn : 30 phút

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian : 8h30 ngày 22/11/2021 (thứ hai).

- Địa điểm : Hội trường tầng 4, Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước 15 phút so với giờ quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn.

- Thí sinh thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 5 thông báo đến các thí sinh tham gia thi vòng 2 các nội dung trên ./.

Link : Danh sách thí sinh tham gia thi vòng 2

https://drive.google.com/file/d/11lay_zb80PIrdsLqfNkD7szUpPkCXruM/view?usp=sharing

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Thực hiện Quyết định số 6286/QĐ-TCĐBVN ngày 27/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

         

          Ban Quản lý dự án 5 thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau :

         1. Kết quả thi tuyển và danh sách người trúng tuyển :

(Có danh sách đính kèm)

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng :

a) Thời hạn : Trong vòng 30 ngày , kể từ ngày ban hành thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án 5 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Trong giờ hành chính, từ ngày 30/12/2021 đến 30/01/2022)

Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ : Ban Quản lý dự án 5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (SĐT : 02363 822021)

c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ban Quản lý dựu án 5 báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hủy kết quả trúng tuyển.

Ban Quản lý dự án 5 trân trọng thông báo ./.

 

DANH SÁCH

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 NĂM 2021

Link : 

https://drive.google.com/file/d/1AsfDS692cGjSdzfHqjJc976bDdxrkH29/view?usp=sharing

Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 thông báo các nội dung sau:

1. Kết quả điểm thi:

Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 (tại Phụ lục kèm theo thông báo này).

2. Tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ 07 giờ 30 phút ngày 02/11/2021 đến 17 giờ00 phút ngày 16/11/2021, trong giờ hành chính.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Lệ phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/bài thi (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

* Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định (Trường hợp thí sinh nộp theo đường bưu điện thì thời hạn tiếp nhận đơn căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện). Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo  gửi bằng thư điện tử, fax, ...

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 thông báo đến các thí sinh thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 được biết./.


KẾT QUẢ THI VÒNG 1KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5

LINK:   

https://drive.google.com/file/d/1XiTltvth1lAfFbOycgpzEoiUrhVLAMem/view?usp=sharing

Additional information