Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quản lý chi tiết hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-TCĐBVN ngày 06/7/2020 của Tổng cục ĐBVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA5;

Căn cứ Quyết định số 5990/QĐ-TCĐBVN ngày 07/12/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban QLDA5 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-BQLDA5 ngày 31/12/2021 của Ban QLDA5 về việc ban hành quy chế hoạt động năm 2022 tại Ban QLDA5;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLDA5 ngày 04/01/2022 của Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt dự toán gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA5 ngày 12/01/2022 của Ban Quản lý dự án 5 về việc thành lập Tổ lựa chọn nhà thầu may đồng phục cơ quan năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch thẩm định tại Báo cáo thẩm định số …./BCTĐ-KTKH ngày …/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022với nội dung chi tiết như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính

(triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022.

92,4

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quý I/2022

Trọn gói.

45

ngày

- Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi của Ban Quản lý dự án 5.

- Giá trị gói thầu dựa trên dự toán May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án 5 năm 2022 đã được duyệt.

Điều 2.

- Phòng Kinh tế kế hoạch có trách nhiệm:

+ Thực hiện tổ chức đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này,Văn phòng phối hợp các phòng chức năng và Tổ lựa chọn nhà thầu may đồng phục cơ quan năm 2022 triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Additional information